Stanovy

Občanského sdružení Pohádka Ostrava- Zábřeh

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Sdružení přijalo název: Občanské sdružení Pohádka Ostrava- Zábřeh.

Sdružení má sídlo: V MŠ Rezkova 14, Ostrava – Zábřeh, 700 30.

Sdružení je společenstvím neuzavřeného počtu osob z řad zákonných zástupců dětí Mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Rezkova 14, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ, Horymírova 100, příspěvková organizace, pracovníků školy, sponzorů a ostatní veřejnosti.

 

Sdružení se řídí stanovami Občanského sdružení Pohádka, Ostrava – Zábřeh.

 

 

Čl. 1

CÍLE SDRUŽENÍ

 

 1. Cíle Občanského sdružení Pohádka, Ostrava – Zábřeh (dále jen OSP )
 1. seznamovat zákonné zástupce a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly Mateřské školy, Ostrava– Zábřeh, Rezkova 14.
 2. být prostředníkem mezi zákonnými zástupci a školou, zákonnými zástupci a úřady, mít možnost účastnit se grantových řízení a podílet se na programu v MŠ
 3. seznamovat zákonné zástupce s jejich úlohou při naplňování cílů Mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Rezkova 14.
 4. seznamovat školu s náměty, připomínkami a stížnostmi zákonných zástupců a podílet se na jejich vyřizování
 5. přispívat Mateřské škole Ostrava – Zábřeh, Rezkova 14, dobrovolnou pomocí svých členů i  materiálními a  finančními prostředky
 6. pomáhat při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí .

 

 

Čl. 2

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SDRUŽENÍ

 

 1. členství v občanském sdružení je dobrovolné. Členem může stát každá fyzická osoba starší 18- ti let, která souhlasí se stanovami sdružení a zároveň uhradí členský příspěvek. Registrace nových členů bude prováděna vždy na schůzkách sdružení na prezenční listině.
 2. člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti OSP, volit a být volen do organizačního výboru, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů.
 3. člen OSP má povinnost platit členské příspěvky ve výši schválené valnou hromadou.
 4. od povinnosti hradit členské příspěvky jsou osvobozeni zaměstnanci MŠ.

 

 

Čl. 3

ZÁNIK ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

 

1.  Členství ve OSP zaniká:

 1. písemným oznámením člena o ukončení členství doručeným členovi organizačního výboru
 2. ukončením docházky dítěte do Mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Rezkova 14.
 3. smrtí člena  
 4. vyloučením člena

 

 1. Vyloučit lze člena Sdružení pro chování poškozující dobré jméno OSP nebo pro nezaplacení části členského příspěvku dle Čl. 8 bod 4, a to do 2 měsíců ode dne jeho splatnosti poté, co byl člen o zaplacení písemně upozorněn. O vyloučení rozhoduje organizační výbor nadpoloviční většinou hlasů všech jejich členů.

 

Čl. 4

ORGÁNY SDRUŽENÍ

 

 1. Organizační výbor
 2. Valná hromada
 3. Kontrolní rada

 

Čl. 5

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

 

1.   Je pětičlenný - 3 členové z řad zákonných zástupců + 2 členové z pracovníků MŠ

 1. předseda – je statutární zástupce OSP, zastupuje OSP navenek, může zmocnit k zastupování OSP v konkrétní věci další osoby
 2. místopředseda – zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a plní jeho úkoly a povinnosti
 3. pokladník – vede účetnictví OSP
 4. členové výboru

2.   Je volen valnou hromadou.

3.   Volební období je jednoleté.

 1. Volí ze svého středu předsedu a 1 člena výboru, kteří mají dispoziční právo k peněžnímu účtu - vkladní knížce na jméno člena organizačního výboru, na kterém jsou uloženy finanční prostředky OSP.
 2. Je schopen se usnášet, je-li přítomno nejméně 3 jeho členové, v případě nerozhodnosti hlasů, je určující hlas předsedy.
 3. Rozhodnutí se přijímá prostou většinou hlasů.
 4. Rozhoduje o věcech organizačních a hospodářských.
 5. Schvaluje plán činnosti OSP a seznamuje s ním valnou hromadu
 6. Právní úkony  OSP, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za OSP předseda, místopředseda, popřípadě jiný zmocněný člen výboru. K podpisům musí být vždy připojeno razítko OSP, které je uloženo u pokladníka  OSP a obsahuje název, IČ a sídlo OSP.

 

Čl. 6

VALNÁ HROMADA

 

 1. Je ustanovena ze všech členů OSP.
 2. Je svolávána 1x  ročně organizačním výborem.
 3. Je nejvyšším orgánem OSP.
 4. Volí a odvolává členy organizačního výboru a členy kontrolní rady.
 5. Určuje výši členských příspěvků.
 6. Mění Stanovy OSP.
 7. Rozhoduje o zániku OSP.
 8. Může si vyhradit k posouzení a rozhodnutí i jiné otázky týkající se OSP.
 9. Mimořádná valná hromada je svolána organizačním výborem do 30-ti dnů poté, kdy
 1. se na tom usnese organizační výbor
 2. o to písemně požádá 10% členů OSP
 1. Rozhodnutí valné hromady je přijato nadpoloviční většinou přítomných členů valné hromady.
 2. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje datum a místo konání, schválený program jednání, jeho průběh, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina přítomných členů OSP. Zápis vyhotoví zapisovatel, který je vybrán z členů OSP při zahájení valné hromady.
 3. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, jež bude vyvěšena ve vstupních prostorách mateřské školy Rezkova 14, Ostrava – Zábřeh, a to nejméně 14 dnů před dnem konání valné hromady.

 

 

Čl. 7

KONTROLNÍ RADA

 

 1. Je dvoučlenná, 1 člen je volen z pracovníků MŠ a 1 člen z členů OSP.
 2. Je volena valnou hromadou.
 3. Volební období je shodné s volebním obdobím organizačního výboru.
 4. Člen kontrolní rady nemůže být členem organizačního výboru.
 5. Kontrolní rada provede kontrolu evidence finančních prostředků a majetku OSP nejméně 2x ročně, zprávu o výsledku revize předkládá organizačnímu výboru.

 

Čl. 8

HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

 

 1. Rozsah a vedení účetnictví účetní jednotky a jeho prokazatelnosti stanoví zákon 563/1991 Sb. v platném znění.
 2. Jednotka bude účtovat v jednoduchém účetnictví.
 3. K zabezpečení činnosti OSP slouží základní a vedlejší zdroje:

- základními zdroji jsou: členské příspěvky, jejichž výši stanoví valná hromada 

- vedlejšími zdroji jsou: dary, granty a dotace.

 1. Členské příspěvky se vybírají v termínech do 30. 9. a 28.2 každého roku, vždy ve stejné výši jedné poloviny celkového ročního příspěvku.
 2. Hospodářský rok trvá od 1. 9. do 31.8 následujícího kalendářního roku.
 3. Finanční prostředky budou uloženy v trezoru umístěném v budově MŠ Rezkova 14, Ostrava- Zábřeh, a na vkladní knížce na jméno člena organizačního výboru v peněžním ústavu, dispoziční právo budou mít předseda a pokladník.
 4. Kontrolu hospodaření provádí kontrolní rada minimálně 2x  ročně.
 5. Hospodaření OSP se řídí rozpočtem.

 

Čl. 9

POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

 

 1. Dle rozhodnutí organizačního výboru Občanského sdružení Pohádka, Ostrava-Zábřeh budou financovány společenské, kulturní, sportovní a jiné mimořádné akce pro děti, včetně zlepšení materiálního vybavení  MŠ, po dohodě s vedením Mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Rezkova 14.

 

Čl. 10

VEDENÍ A EVIDENCE HOSPODAŘENÍ

 

 1. Evidenci hospodaření vede volený člen sdružení – pokladník.
 2. Povinnosti pokladníka:           
 1. vedení účetních dokladů
 2. pravidelně informovat organizační výbor o hospodaření, minimálně však 2x ročně                                             
 3. předkládat kontrolní radě ke kontrole hospodaření pokladní knihu a účetní doklady, minimálně však 2 x ročně

 

 

Čl. 11

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

 1. Členové organizačního výboru pracují zdarma a finanční prostředky nebudou používány na žádné mzdové a jiné osobní náklady členů OSP.
 1. Účetnictví je na vyžádání k dispozici všem členům OSP.
 1. Při zániku OSP bude jeho majetek převeden na Mateřskou školu, Ostrava – Zábřeh, Rezkova 14.
 1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy OSP a pro všechny orgány OSP.
 1. Stanovy nabývají účinnosti registrací Stanov Ministerstvem vnitra České republiky.