Název projektu HRAVÉ TVOŘENÍ
Poskytovatel grantu STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Poskytnuta finanční částka 50 000,-
Realizace projektu DUBEN-ŘÍJEN
Zaměření projektu VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Projekt byl realizován od dubna do října 2018. Byl zaměřen na oblast výtvarné výchovy. hlavním cílem bylo motivovat rodiče k zapojení se do aktivit MŠ, nabídnout a ukázat jim smysluplné využití volného času. V rámci tohoto projektu se uskutečnila v jednotlivých třídách workshopová odpoledne pro děti s rodiči, kde výsledkem jejich společného snažení byla spousta zajímavých výrobků, které si děti donesly na památku najít.Dále proběhly výtvarné soutěže soutěže  na téma :VÍTEJ LÉTO a BARVY PODZIMU. Všichni účastníci soutěží byli odměněni věcnou cenou.
Název projektu Podpora vzdělávání na ZŠ a MŠ Horymírova
Poskytovatel grantu MŠMT
Poskytnuta finanční částka Projekt je finančně podpořen z prostředků Evropské unie
Realizace projektu 1.2.2017 - 31.1.2019
Zaměření projektu Osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí

Bližší informace naleznete v odíle dokumenty MŠ.

Název souboru: INFORMACE-projekt.pdf

 

Název projektu Bezpečně na cestě
Poskytovatel grantu Statutární město Ostrava
Poskytnuta finanční částka 52 000 Kč
Realizace projektu květen - říjen 2017
Zaměření projektu Dopravní výchova

V rámci projektu MŠ zrealizuje 2 soutěžní odpolednese zaměřením na dopravní výchovu. Akce bude určená pro děti z MŠ, tak i pro děti z blízkého okolí, jejich sousedy či kamarády, a to od 2 do 7 let. Soztěže se uskuteční formou her a dětem budou moci dopomáhat také rodiče. Každý aktivní dětský účastník bude odměněn drobnou cenou. Hry budou zaměřené na bezpečnost v silničním provoze a to jak v oblasti teorie (didaktické hry, omalovánky, puzzle apod.), tak i v oblasti praxe (např. jízda zručnosti, jízda dle dopravních značek či semaforu).

První soutěž proběhne v měsíci květnu a bude zaměřena na bezpečnost na cestách a při cestování. Druhá soutěž proběhne na podzim a bude zaměřena na bezpečnost při cestě do MŠ.

Za poskytnutné finanční prostředky MŠ nakoupí potřebné věci nqa jednotlivé soutěžní dny (koloběžky, odrážedla, autíčka, dopravní značky, semafor, kužely, didaktické hry s dopravní tématikou apod.). Dále budou nakoupené odměny pro soutěžíci. veškeré zakoupené vybavení bude dále využívano při výchovně-vzdělávacím programu v MŠ a při pobytu dětí na zahradě MŠ.

Název projektu Už vím jak, už vím proč
Poskytovatel grantu Statutární město Ostrava
Poskytnuta finanční částka 40.000 Kč
Realizace projektu duben - listopad 2016
Zaměření projektu Polytechnicka výchova a badatelství

Hlavním záměrem je přiblížit dětem svět techniky a přírodních věd, motivovat je k jejich objevování a zkoumání. Rozšířit si okruh aktivit a činností o něco nového.

V rámci projektu se děti mohou těšit na nové konstruktivní stavebnice, tvořivé hry, experimentální a badatelské sady apod. Dále bude z projektu financována návštěva ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Název projektu Zvýšení bezpečnosti - rozvojový program MŠMT
Poskytovatel grantu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Poskytnuta finanční částka 195 000 Kč
Realizace projektu podzim 2015
Zaměření projektu Zlepšení podmínek pro zajištění bezpečnosti dětí

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace získala dotaci v rámci dotačního programu MŠMT "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" ve výši 195 000 Kč.

Poskytnutá dotace umožnila realizovat projekt Zvýšení bezpečnosti v objektech ZŠ, ŠD a MŠ Horymírova 100, Ostrava - Zábřeh.

Cílem projektu bylo zlepšit podmínky pro zajištění bezpečnosti žáků navštěvujících mateřskou školu, základní školu a školní družinu. V objektu mateřské školy byla provedena výměna dveří a nainstalovány videotelefony umožňující vizuální kontakt s příchozími osobami. Videotelefony byly nainstalovány také v objektu školní družiny. Vstupy do základní školy byly opatřeny kamerami, které jsou napojeny na pult Městské policie v Ostravě.

Realizovaný projekt zvýšil bezpečnost u všech objektů organizace.

Název projektu Jaro, léto, podzim, zima, olympiáda je prima
Poskytovatel grantu Statutární město Ostrava
Poskytnuta finanční částka 40000 Kč
Realizace projektu duben - listopad 2015
Zaměření projektu Sportovní činnosti na MŠ
Cílem projektu je nabídnout dětem a rodičům společné využití volného času.V rámci projektu se uskuteční 4 olympiády, kterých se můžou účastnit děti s rodiči (nejen z naší MŠ, ale i z okolí). Chceme děti motivovat k pohybovým činnostem, nabídnout jim různé aktivity (tradiční i netradiční).
Název projektu Poslouchej, něco ti povím
Poskytovatel grantu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Poskytnuta finanční částka 60 000 Kč
Realizace projektu leden - prosinec 2015
Zaměření projektu Logopedická prevence na MŠ Rezkova

Cíle projektu:

- zkvalitnění logopedické prevence

- podpořit u dětí zájem o komunikaci ve všech jejích podobách

- minimalizovat počet dětí, které nastupují do ZŠ s vadami řeči

- vybavit jednotlivé třídy a MŠ didaktickými pomůckami

- proškolit pedagogy MŠ v oblasti logopedické prevence

Název projektu Věda je zábava
Poskytovatel grantu Statutární město Ostrava
Poskytnuta finanční částka 10 000 Kč
Realizace projektu únor - prosinec 2014
Zaměření projektu Prožitkové učení a badatelství

Projekt umožní rozšíření vzdělávací nabídky v mateřské škole o činnosti, které jsou založené na experimentování, prožitkovém a názorném učení. V rámci projektu budou v MŠ zřízené 3 mobilní laboratoře:

- Enviromentální laboratoř - pozorování živé a neživé přírody, sledování rozmanitosti změn v přírodě

- Experimentální laboratoř - pokusy s potravinami, míchání barev

- Biologická laboratoř - pozorování a porovnávání rozdílných a shodných znaků mezi zvířaty a lidmi

Mezi havní cíle patří:

- zlepšit úroveň praktického, názorného a experimentálního učení v MŠ

- přiblížit dětem svět vědy

Název projektu Hrátky s řečí
Poskytovatel grantu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Poskytnuta finanční částka 80 000 Kč
Realizace projektu leden - prosinec 2014
Zaměření projektu Logopedická prevence na mateřské škole
Cílem projektu je zkvalitnění logopedické prevence v MŠ Rezkova. Díky projektu bude v MŠ zřízena a vybavena mobilní logopedická pracovna, která poskytne odborné zázemí pro kvalitní práci v oblasti řečové výchovy. Projekt bude zaměřen také na rozvoj kompetenci pedagogů a to vzděláváním pedagogů v oblasti logopedické prevence. Projekt umožní zlepšit logopedickou prevenci v jednotlivých třídách a bude zároveň řešit možnost propracované skupinové a individuální řečové výchovy podle potřeb dětí. Zvýšenou pozornost v oblasti řečové výchovy pak budeme směřovat na děti ze sociálně slabých rodin, bilingvních rodin a cizince.
Název projektu English with friends
Poskytovatel grantu ststutární město Ostrava
Poskytnuta finanční částka 30.000 Kč
Realizace projektu březen 2013 - prosinec 2013
Zaměření projektu podpořit zájem o cizí jazyk u dětí MŠ ve spolupráci s dětmi ZŠ Horymírova

Projekt je zaměřen na aktivní používání anglického jazyka v běžných činnostech, na prožitkové učení angličtiny a seznámení se s tradicemi anglicky mluvících zemí. Projekt bude probíhat v mateřské škole Rezkova, základní škole Horymírova a dále budou v projektu akce společné, zaměřené na spolupráci mezi mateřskou a základní školou.

Finanční dotace bude použitá na náklady spojené s realizaci projektu:

- hudební nástroje, anglické knihy, CD pro jazykové aktivity dětí, anglické didaktické hry apod.

- spotřební materiál

- věcné ceny a odměny na soutěže

Název projektu Jazykové centrum zvídálek
Poskytovatel grantu Statutární město Ostrava, magistrát města Ostravy
Poskytnuta finanční částka 10.000 Kč
Realizace projektu od 3/2012 -do 30.7.2012
Zaměření projektu rozvoj jazykových a komunikačních schopností u dětí

V rámci projektu byla ve dvou třídách zřízena centra „Zvídalek“, kde děti mají možnost pracovat s knihami, časopisy a didaktickými hrami, sloužícími k rozvoji slovní zásoby a dorozumívacích schopností. Ke každému centru bylo mimo knihovničky s knihami také určeno místo k prohlížení knih, čtení, či hraní her. Z finanční dotace byly zakoupeny knihy a leporela, které budou mimo jiné rozvíjet jejich jazykové a komunikační schopnosti.


Za poskytnutou finanční dotaci magistrátu statutárního města Ostravy děkujeme.

Název projektu Dopravní školička
Poskytovatel grantu Statutární město Ostrava, magistrát města Ostravy
Poskytnuta finanční částka 10.000 Kč
Realizace projektu školní rok 2010/11
Zaměření projektu dopravní výchova

Za tuto finanční dotaci velice děkujeme. Projekt byl v měsíci květnu dokončen. Finanční dotace byla využita na nákup venkovní barvy k vyznačení dopravního hřiště, k zakoupení 3 ks odrážedel, 2 ks semaforů a 5 ks přileb na kolo.