Výše školného v naší mateřské škole: 360 Kč/ měsíc

 

Úhrada úplaty za vzdělávání

 

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

  • úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce
  • zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu za vzdělávání (školné) zároveň se stravným

poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem – souhlasem s inkasem na

určený bankovní účet MŠ.

 

Zákonní zástupci dětí, které navštěvují poslední ročník vzdělávání v mateřské škole již delší dobu než 12 měsíců a nejpozději k 31. 8. aktuálního školního roku dosáhnou věku 7 let, jsou také povinni hradit úplatu za vzdělávání, a to od 1. 1. až do ukončení docházky do mateřské školy. 

 

Osvobození a snížení úplaty za školní vzdělávání

  • poslední ročník před nástupem  povinné školní docházky po dobu max. 12 měsíců a dovršení věku 6 let nejpozději ke dni 31. 8 aktuálního školního roku
  • osvobození od úplaty za vzdělávání -  příjemce dávky pomoci v hmotné nouzi na základě podané žádosti a dokladu o pobírání dávky pomoci v hmotné nouzi
  • snížení úplaty o 50% - nemoc dítěte, léčebný pobyt- absence dítěte nejméně 1 kalendářní měsíc na základě žádosti a doložení lékařského potvrzení
  • nebude-li dítě docházet ani jeden den v červenci a srpnu do mateřské školy, bude osvobozeno od platby školného - viz směrnice ŘŠ

 

Informace o platbě stravného naleznete zde (prosím o aktivní odkaz na školní jídelnu – platby).